ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Informace podle zákona

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb. 
1. Název, sídlo školy

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní jídelna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.

Právní forma: školská právnická osoba
Zřizovatel: Svazek obcí údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 Rapotín                  

 

3. Organizační struktura
Základní škola IZO: 102 680 566
- 1. stupeň umístěn na adrese: Školní 195,  788 14  Rapotín
  Sobotín čp. 54 a čp. 55, 788 16 Petrov nad Desnou
  Školní 613, 788 14 Rapotín
- 2. stupeň umístěn na adrese: Petrov nad Desnou čp. 200 a čp. 1, 788 14 Rapotín
   
Školní družina IZO: 172 104 050
- umístěna na adrese: Rapotín 613 a Školní 195, 788 14 Rapotín
  Petrov nad Desnou čp. 200 a čp. 1, 788 14  Rapotín
  Sobotín čp. 54 a čp. 55, 788 16 Petrov nad Desnou
   
Mateřská škola IZO: 172 104 041
- umístěna na adrese: Rapotín 566, 788 14 Rapotín
  Petrov nad Desnou 87, 788 16  Petrov nad Desnou
  Petrov nad Desnou 171, 788 14 Rapotín
   
Školní vývařovna IZO: 172 104 068
- umístěna na adrese:   Sobotín 74, 788 16 Petrov nad Desnou
   
Školní výdejna IZO: 172 104 084
- umístěna na adrese: Sobotín 55, 788 16 Petrov nad Desnou
  Petrov nad Desnou 87, 788 16  Petrov nad Desnou
  Petrov nad Desnou 171, 788 14 Rapotín
  Petrov nad Desnou 2, 788 14  Rapotín
  Rapotín 556, 788 14 Rapotín
  Rapotín, Školní 195, 788 14 Rapotín
   
Školní klub IZO: 181 017 750
- umístěn na adrese Petrov nad Desnou čp. 200 a čp. 1, 788 14 Rapotín

 

4. Ředitel svazkové školy

Mgr. Martin Gronych byl do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 Rapotín jmenován podle ustanovení §166, odst. 2 školského zákona zřizovatelem SOÚD na Kvalifikované valné hromadě (KVH).

5. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele

Pravomoci a působnost ředitele školy jsou dány školským zákonem (§164 ,§165)

6. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa:   Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Adresa sekretariátu pro osobní návštěvu je na adrese:   Školní 613, 788 14 Rapotín
Úřední hodiny:   Po-Pá 8:00 – 10:00 a 13:00 – 15:00
Telefonní číslo sekretariátu:   583 550 130
Internetové stránky:   www.skolydesna.cz
Adresa e-podatelny:   ID datové schránky: uiydsst
příjem zpráv ve formátu PDF/A
Elektronická adresa:   sekretariat@skolydesna.cz
Ředitel svazkové školy:   reditel@skolydesna.cz
Zástupce pro I. stupeň:   martina.galbava@skolydesna.cz
Zástupkyně pro II. stupeň:   marketa.matychova@skolydesna.cz
Vedoucí učitelka pracoviště Sobotín:   romana.kukulova@skolydesna.cz
Zástupkyně pro mateřské školy:   skolka.sklenenka@seznam.cz

 

7. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  43-1219370297/0100 KB a.s., Šumperk

8. IČ

IČ: 71340874

9. DIČ

DIČ: CZ71340874

10. Dokumenty

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách na sekretariátu školy (viz. bod 6).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese:   www.skolydesna.cz 

Zprávy České školní inspekce 

Obecné dokumenty:

Organizační schéma ZŠ a MŠ Údolí Desné

Historie svazkové školy

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání

ŠVP školní družiny, s dodatky

ŠVP školního klubu, s dodatky

Další školní dokumentace:

Školní řád a pravidla hodnocení

Plán činnosti ve školní roce 

Minimální preventivní program

ICT plán

Plán EVVO

Výroční zpráva o činnosti školy 

11. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou předpisy a dokumenty k nahlédnutí
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy každý pracovní den v úřední hodiny. Z těchto předpisů je možno pořídit kopie za poplatek rovný poplatku za kopírování.

Sazebník úhrad za poskytování informací
  Posytování informací Poznámka
1.      Tisk na tiskárně a kopírování na kopírovacích strojích      A4 jednostranné, černobílé 2,-
A4 oboustranné, černobílé 3,-
A3 jednostranné, černobílé 6,-
A3 oboustranné, černobílé 10,-
A4 jednostranné, barevné 14,-
A4 oboustranné, barevné 22,-
2. Kopírování na magnetické nosiče CD 50,-
3. Telekomunikační poplatky dle platných tarifů    
4. Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů    
5. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   bezplatně
6.  Práce s počítačem  Bakaláři - výstup 5,-/min
Internet 2,-/min
7. Druhopisy vysvědčení   50,-

 

12. Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytnutí informace

Podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy na adrese Školní 613, 788 14 Rapotín, u níže uvedeného pracovníka a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Miroslava Jurečková

tel.:      583 550 130               e-mail:             sekretariat@skolydesna.cz

Tato pracovnice vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádost obsahuje:

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu sekretariat@skolydesna.cz  žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

13. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

14. Výroční zpráva

Výroční zprávy o činnosti školy od doby vzniku svazkové školy od roku 2008 jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí v sekretariátu školy v úředních hodinách (viz. bod 6). Výroční zpráva za uplynulý školní rok je uložena na webových stránkách školy www.skolydesna.cz

 

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční_zpráva_106_2020.pdf

Výroční_zpráva_106_2021.pdf

Výroční_zpráva_106_2022.pdf

Výroční_zpráva_106_2023.pdf

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
4
30
3
31
2
1 2
3 4
1
5
1
6
1
7
1
8 9
10
1
11
2
12
3
13
1
14
1
15 16
17
2
18
3
19
3
20
1
21
1
22 23
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 21 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 21/12 °C
pondělí 24. 6. polojasno 20/10 °C
úterý 25. 6. jasno 22/10 °C