ZŠ a MŠ Údolí Desné
ZŠ a MŠ
Údolí Desné
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné

Kritéria pro přijetí

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Údolí Desné stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřské školy:

 

Sluníčko – Petrov nad Desnou 171

Beruška – Petrov nad Desnou  87

Skleněnka- Rapotín 556

 

I. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)

 

1 rok

1

2 roky

2

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obcích svazkové školy – Rapotín, Petrov, Sobotín, Vernířovice, Rejchartice

3

Trvalý pobyt v obcích SOÚD

1

Věk dítěte

Dosažení věku dítěte 2 let  k 1.září

1

Dosažení věku dítěte 3 let k 1.září

**

Přijetí na základě žádosti

Dosažení věku dítěte 4 let

k 1. září

1

 

Dosažení věku 5 let a více

**

Přijetí na základě žádosti

Dítě s celodenní docházkou

1

 

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí ve věku tří let:

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Do mateřské školy se budou přednostně přijímat děti, které před začátkem školního roku    dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu (§179 odst.3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

Do MŠ se budou přednostně přijímat děti (5-ti leté) v rámci spádového obvodu MŠ.

 

III.  V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem (zařazeno dle doporučení veřejného ochránce práv.)

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

V Rapotíně: 25.2.2021

 

Vypracovala: Mgr. Ivana Hudcová DiS., zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

Schválila: Mgr. Eva Bicanová, ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné